Detailplaneeringud

Planeeringu algatamise taotluse blankett (rtf)

Lisad.doc

Detailplaneeringu algatamise teade

Kõlleste Vallavolikogu algatas oma 28.11.2014 otsusega nr 22 Rootsi I maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarve muutmine, tootmismaa eraldamine, katastriüksuse ehitusõiguse, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramine, katastriüksuse hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määratlemine.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada Rootsi I katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Rootsi I katastriüksus asub Kõlleste vallas, Krootuse külas (katastritunnus 35402:003:0861 pindala 20,6 ha, maatulundusmaa). Detailplaneeringu algatamise otsus on kättesaadav Kõlleste Vallavalitsuse kodulehel ning Kõlleste Vallavalitsuses tööpäevadel kella 8.00-16.00. (kontakt: arendus@kolleste.ee, tel.7923448

Krootuse külas Rootsi I kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiislahenduse avalik arutelu

toimub 30. detsembril kell 15.00 Kõlleste Vallavalitsuse ruumides  (Pargi tn 3, Krootuse küla, Kõlleste vald, Põlvamaa).

Detailplaneering on algatatud 28.11.2014 Kõlleste Vallavolikogu otsusega nr 22

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarve muutmine, tootmismaa eraldamine, katastriüksuse ehitusõiguse määramine ja katastriüksuse hoonestusala piiritlemine. Planeeringuala suurus on 2447 m².

Eskiislahendusega on võimalik tutvuda Kõlleste vallamajas  ja elektrooniliselt Kõlleste valla kodulehe http://www.kolleste.ee/index.php?id=68

Eskiislahenduse kohta võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Kõlleste Vallavalitsuse nimele lihtkirjaga või e-postiga aadressil: arendus@kolleste.ee

Info tel 7923448 või e-post arendus@kolleste.ee